EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 13 ja 14 artiklat

 1. Rekisterinnimi: Asiakasrekisteri
 2. Rekisterinpitäjä: Esasähkö Oy
  Nimi: Esasähkö Oy
  Y-tunnus: 0660191-5
  Osoite: Kaukoilantie 7, 03100 Nummela
  Puhelinnumero ja sähköposti: 09-2242980, esasahko@esasahko.fi
 3. Rekisterinpitäjän edustaja: Esasähkö Oy
  Nimi: Simo Havukorpi
  Osoite: Kaukoilantie 7, 03100 Nummela
  Puhelinnumero ja sähköposti: 050-5142378, simo.havukorpi@esasahko.fi
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi. Henkilötietoja käsitellään tilausten, yhteydenottojen, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
 5. Käsittelynoikeusperuste: Käsittely perustuu asiakkuuksiin.
 6. Rekisterinhenkilöryhmät,tietosisältöjahenkilötietoryhmät: Henkilöryhmät: Asiakkaat

Tietosisältö: Henkilötiedoista (myös yritykset) tallennetaan rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero, verkkolaskuosoite, sähköpostiosoite.

Henkilötietoryhmät: Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

 1. Henkilötietojenkäsittelijät,joillehenkilötietojasiirretäänjahenkilötietojenkäsittely ulkoistetaan:Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Henkilötietoja siirretään määritellyille henkilötietojen käsittelijöille. Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa määritellyille henkilötietojen käsittelijöille. Ulkoistuksen perusteena on sopimus tai lain säännös.

  Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

  Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 2. SäännönmukaisettietolähteetAsiakastiedot: Asiakkaiden ilmoittamat tiedot sopimuksen tai tilauksen tekemisen yhteydessä, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.
 3. Säännönmukaisettietojenluovutukset
  Asiakastietojen luovuttaminen viranomaisille lakisääteisenä velvollisuutena.

10. Henkilötietojen suunnitellut säilytysajat
Asiakasrekisteriin kirjatut henkilötiedot säilytetään vähintään 10 vuoden ajan.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet (tekniset ja organisatoriset turvatoimet)

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan ja muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistamisen. Luvaton pääsy on estetty palomuurin ja muun teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan rekisterinpitäjä ja nimetyt tekniset henkilöt pääsevät rekisteritietoihin käsiksi. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan ja ne ovat tarvittaessa palautettavissa.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
 • pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista
 • pyytää itseään koskevien tietojen poistamista
 • pyytää itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä
 • pyytää itseään koskevien tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen
 • siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, peruuttaa suostumus milloin tahansa
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle